Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij de Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Kostenstaat van de dierenarts voor staalnames met het oog op monitoring van ziekten bij in het wild levende everzwijnen in Vlaanderen

Op deze fiche vult de dierenarts de gegevens van de bemonsterde everzwijnen in en noteert hij zijn vergoeding voor de bemonsteringen en de gemaakte reiskosten.

Beleidsdomein / Entiteit:

Leidraad Begeleidingsplan WEP-plus

Met behulp van deze leidraad kunt u een begeleidingsplan voor WEP-plus projecten opstellen.

Lijst van de percelen voor de overdracht van gronden

Dit formulier is een bijlage bij de Aanvraag tot overdracht van een referentiehoeveelheid.

Beleidsdomein / Entiteit:

Thema:

Lijst van jachtrechthouders en oppervlakte van de jachtterreinen

Met dit formulier bezorgt u aan de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de gegevens van de jachtrechthouders en jachtterreinen. Dit formulier wordt opgenomen in het wildbeheerplan.

Beleidsdomein / Entiteit:

Lijst van melk- of zoogkoeien die naar andere runderen verschoven worden

Als u melkkoeien of zoogkoeien verschuift naar andere runderen, moet u deze lijst bij uw aanvraag van de wijziging van de rundveebeztting in 2012 voegen.

Beleidsdomein / Entiteit:

Lijst van personen met een certificaat van bekwaamheid in brandbeveiligingssystemen die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten

Dit document kan een erkend examencentrum gebruiken om een lijst op te stellen van personen met een certificaat van bekwaamheid in brandbeveiligingssystemen die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten. De erkende examencentra vervangen de tekst die tussen vierkante haakjes staat door hun eigen informatie, en voegen hun logo en het erkenningsnummer van de Vlaamse overheid toe.

Maandelijkse samenvattende verklaring van leveringen van melk

Met dit formulier bezorgen ondernemingen die meer dan 100.000 liter melk per maand aankopen bij landbouwers, of hun gemachtigde, gegevens om statistieken op te maken voor de vakpers. In het Vademecum voor kopers van melk wordt dit het formulier F3 genoemd.

Beleidsdomein / Entiteit:

Mededeling van een e-mailadres waarop u de algemene briefwisseling van de PAB-cel wilt ontvangen

De PAB-cel wil voor haar algemene briefwisseling (richtlijnenbundel, omzendbrieven …) zo veel mogelijk gebruikmaken van e-mail. Met dit formulier deelt u aan het VAPH mee op welk e-mailadres u de algemene briefwisseling wilt ontvangen. Briefwisseling die voor u persoonlijk bedoeld is, blijft u met de post ontvangen.

Mededeling van een kleine verandering of melding van klasse 3-onderdelen van een vergunde inrichting van klasse 1 of 2

Met dit formulier doet u aan de overheid een mededeling of melding in de volgende gevallen: - U bent van plan om een kleine verandering aan uw inrichting aan te brengen - U exploiteert een vergunde inrichting die ingedeeld is in klasse 1 of 2, maar een onderdeel ervan is door een wijziging van de wetgeving meldingsplichtig geworden als een onderdeel dat op zich in klasse 3 is ingedeeld.

Meerkostenberekening voor verplaatsingen via het persoonlijke-assistentiebudget

Met dit formulier berekent u de meerkosten die u moet inbrengen op de kostenstaat als u voor uw verplaatsingen gebruikmaakt van een vervoersmaatschappij zoals een taxibedrijf of een mindermobielencentrale.

Melding hennepteelt voor energiewinning en industriële doeleinden

Met dit formulier moet elke landbouwer de teelt van hennep melden vóór de inzaai ervan.

Beleidsdomein / Entiteit:

Thema:

Melding inzake zorgwonen

Met dit formulier kan u een melding doen inzake zorgwonen.

Melding na vijf jaar van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Met dit formulier bevestigt u na vijf jaar uw gegevens zodat u de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen kunt behouden.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding per fax van vervoer in het kader van een burenregeling

Met dit formulier kan een uitbater of landbouwer het vervoer in het kader van een burenregeling per fax aan de Mestbank melden, op voorwaarde dat hij daarvoor van de Mestbank de toestemming heeft gekregen.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding staalname mestbewerking of verwerking

Met dit formulier doet u melding van een analyse van mestbewerking of verwerking.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van AGR-GPS-gegevens

Met dit formulier bezorgt u aan de Mestbank de gegevens van de AGR-GPS-apparaten en sensoren die vervangen worden op een erkend voertuig. Elke erkende mestvoerder moet alle trekkende voertuigen uitrusten met een AGR-GPS-apparaat en alle aanhangwagens met een sensor.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van beëindigde volmachten

Met dit formulier beëindigt u een of meer volmachten. Voor die beëindigde mandaten heeft de volmachthouder dan geen toegang meer tot het e-loket in naam van de volmachtgever.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de aanstelling van een milieucoördinator

Met dit formulier meldt u de aanstelling van een milieucoördinator die zijn functie maar in één inrichting uitoefent als vermeld in artikel 4.1.9.1.4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM).

Melding van de bemonstering voor de heffing op de waterverontreiniging

Met dit formulier meldt u de bemonstering aan Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM gebruikt die gegevens om de heffing op de waterverontreiniging te vestigen.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de bestrijding van een wildsoort

Met dit formulier meldt de grondgebruiker of eigenaar van een perceel de bestrijding van een wildsoort om schade aan gewassen, teelten, bossen of eigendommen te beperken.

Beleidsdomein / Entiteit:

Pagina's