Formulieren

Op deze pagina vindt u alle formulieren die de Vlaamse overheid aanbiedt.
De formulieren zijn filterbaar per thema, doelgroep en entiteit. 

De site is nog in volle opbouw. De kwaliteit van de Vlaamse formulieren moet voortdurend verbeteren. Daarom worden de formulieren doorgelicht op klantgerichtheid, leesbaarheid en eenvoud. De Vlaamse overheid wil stelselmatig meer intelligente, kwaliteitsvolle formulieren aanbieden die geen gegevens opvragen die al bij de overheid beschikbaar zijn.

Vragen over een specifiek formulier kunt u stellen via de administratie die op het formulier zelf staat. U kunt ook terecht bij het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Als  een bepaald formulier ontbreekt op deze site, meld het dan aan de dienst Wetsmatiging.

Melding van beëindigde mandaten

Met dit formulier beëindigt u een of meer mandaten. Voor die beëindigde mandaten heeft de volmachthouder dan geen toegang meer tot het e-loket in naam van de volmachtgever.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de aanstelling van een milieucoördinator

Met dit formulier meldt u de aanstelling van een milieucoördinator die zijn functie maar in één inrichting uitoefent als vermeld in artikel 4.1.9.1.4, §2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (titel II van het VLAREM).

Melding van de bemonstering voor de heffing op de waterverontreiniging

Met dit formulier meldt u de bemonstering aan Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM gebruikt die gegevens om de heffing op de waterverontreiniging te vestigen.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de bestrijding van een wildsoort

Met dit formulier meldt de grondgebruiker of eigenaar van een perceel de bestrijding van een wildsoort om schade aan gewassen, teelten, bossen of eigendommen te beperken.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de bestrijding van zwarte kraai, ekster, kauw, gaai of spreeuw

Met dit formulier meldt u aan het Agentschap voor Natuur en Bos de bestrijding van zwarte kraai, ekster, kauw, gaai of spreeuw.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de bijzondere bejaging van grauwe gans, Canadese gans, wilde eend, houtduif of konijn

Met dit formulier meldt een jachtrechthouder de bijzondere bejaging van grauwe gans, Canadese gans, wilde eend, houtduif of konijn bij de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het jachtterrein ligt. Tijdens de bijzondere bejaging moet de jachtrechthouder altijd een kopie van dit meldingsformulier kunnen voorleggen.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de bijzondere bejaging van vos

Met dit formulier meldt de houder van een geldig jachtverlof aan het Agentschap voor Natuur en Bos de bijzondere bejaging van vos.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de definitieve overdracht van toeslagrechten

Met dit formulier meldt u de definitieve overdracht van Vlaamse toeslagrechten.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Met dit formulier doet u een melding aan de overheid in een van de volgende gevallen: - U bent van plan een nieuwe inrichting van uitsluitende klasse 3 te exploiteren. - U exploiteert een inrichting die niet vergunningsplichtig of meldingsplichtig was, maar die door een wijziging van de wetgeving meldingsplichtig is geworden als een inrichting van klasse 3. - U bent van plan een verandering aan te brengen aan een al eerder gemelde inrichting, die na de verandering ingedeeld blijft als inrichting van klasse 3.

Melding van de ingebruikneming of buitengebruikstelling van een eigen waterwinning

Met dit formulier meldt u aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de ingebruikneming of buitengebruikstelling van een eigen waterwinning.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de onteigening van risicogronden

Met dit formulier kunt u de onteigening van bepaalde risicogronden aan de OVAM melden.

Melding van de overdracht van risicogronden

Met dit formulier kunt u de overdracht van risicogronden aan de OVAM melden.

Melding van de overgang van nutriëntenemissierechten door erfopvolging

Met dit formulier meldt u aan de Mestbank de overgang van nutriëntenemissierechten (NER-D) door erfopvolging aan erfgenamen. Bij de overdracht van NER-D aan niet-erfgenamen, moet het formulier Overname van NER-D ingevuld worden.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de overname van een vergunde inrichting

Met dit formulier meldt u dat u een vergunde inrichting van een andere exploitant gaat overnemen.

Melding van de schrapping van werknemers bij een organisatie als volmachthouder voor het Mestbankloket

Met dit formulier meldt u aan de Mestbank dat u werknemers wilt laten schrappen bij uw organisatie, die optreedt als volmachthouder op het e-loket van de Mestbank.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de sluiting van een risico-inrichting

Met dit formulier kan de exploitant van een risico-inrichting aan de OVAM melden dat hij die inrichting zal sluiten of gesloten heeft.

Melding van de stopzetting van rechtstreekse verkopen

Met dit formulier deelt een landbouwer mee dat hij geen rechtstreekse verkopen meer doet of geen afgeroomde melk of room meer levert aan een koper en dat hij niet meer beschikt over een quotum rechtstreekse verkopen.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de tijdelijke overdracht van toeslagrechten met de gelijktijdige verhuur van grond

Met dit formulier meldt u de tijdelijke overdracht van Vlaamse toeslagrechten met de gelijktijdige verhuur van grond.

Beleidsdomein / Entiteit:

Melding van de verandering van eigenaar van zonnepanelen met een vermogen groter dan 10 kW

Met dit formulier deelt u mee aan de VREG dat een bestaande installatie van zonnepanelen met een vermogen groter dan 10 kW in haar geheel van eigenaar verandert, en dat de groenestroomcertificaten dus aan een andere partij moeten worden uitbetaald.

Melding van de verandering van eigenaar van zonnepanelen met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kw

Met dit formulier deelt u aan de VREG mee dat u een bestaande installatie van zonnepanelen in haar geheel hebt overgenomen en dat de groenestroomcertificaten vanaf nu aan u moeten worden uitbetaald.

Thema:

Pagina's